top of page

om trace:original

När vi designade trace:original ville vi återinföra "dokumentet" till digitaliseringen. Under en mycket lång period, hundratals år, har pappret varit vad vi använder för enskilda originaldokument. När IT-lösningar utvecklades plockades dokumentet isär och man började använda datarepresentationer istället. Man skapade system med dataextrakt lagrade i databaser och andra lagringsmedia. Med trace:original har vi återskapat själva dokumentet men vi har gjort det helt digitalt. För att göra detta var vi tvungna att digitalt återskapa var dokumentet slutar och var det börjar, vi var tvungna avgränsa vilken data som finns på dokumentet och vilken data som befinner sig utanför. Vidare var vi tvungna att säkerställa innehav och rådighet över dokumentet och att innehavaren kan lägga till anteckningar på originaldokumentet men göra det omöjligt att ändra eller ta bort något.

 

Med hjälp av kryptografi har vi kunnat skapa ett digitalt "papper", en digital "sak", med ytterligare användbara digitala funktioner som inte ett fysiskt papper har. Det är möjligt att säkert validera att en kopia är en exakt kopia av originalet, det är omöjligt att manipulera och ändra det som en gång blivit skrivet och fortfarande validera dokumentet som en version av samma original.

Modell 2 - transparent.png

Det affärsvärde som trace:original erbjuder är möjligheten att skapa och hantera digitalt födda negocierbara originaldokument som inte får eller kan lagras i ett centralt register. Ett trace:original dokument är ett giltig huvudoriginal som endast den nuvarande innehavaren kan uppdatera. Precis som med papper kan innehavaren lagra ett trace:original dokument digitalt var som helst.

Modell 1 - transparent.png

Enigio trace:original är vidare ett patenterat kryptografiskt säkerhetssystem med central styrning av en publik distribuerad blockkedjad liggare som kontinuerligt valideras och godkänns av utställarna och frivilliga deltagare. Deltagande noder är antingen godkända Fullnoder med fulla rättigheter att begära alla operationer mot liggaren, eller Intressentnoder med begränsade rättigheter.

Innehav av ett dokument säkerställs av innehavet av den privata nyckeln i ett kryptografiskt nyckelpar. Den korresponderande publika nyckeln för aktuell innehavare publiceras i den distribuerade publika liggare som alla med tillgång till internet kan verifiera mot. Liggaren är kryptografiskt länkad så att manipulation inte kan göras utan att det blir känt. Alla noder har egna kopior av liggaren som de kontinuerligt validerar med hjälp av kryptografi och matematik.

Påskrifter eller överlåtelser av originalet, utfört av nuvarande innehavaren, publiceras också i den publika liggaren. Innehållet i den publika liggaren är helt anonymt då det är baserat på kryptografiska hashar och signaturer (se Explorer).

Varje trace:original dokument kan ha flera kopior som fritt, av vem som helst, kan valideras som en korrekt kopia av det gällande giltiga originalet. Ett trace:original dokument kan skapas, ändras, överföras eller ogiltigförklaras, men det som skrivits kan aldrig ändras (inte heller av innehavaren) och spårbarheten är oföränderlig i den offentliga blockkedjade publika liggaren. Ett trace:original dokument är fritt överförbart till vem som helst.

Dokumentet är läsbart av både människa och maskin (Ricardianskt kontrakt) vilket möjliggör effektivisering av processer, distanshantering och digital distanssignering med ex. BankID utan att det behöver skickas fysiskt eller man behöver mötas fysiskt. Information i dokumentet kan struktureras så att stora mängder dokument kan läsas och valideras blixtsnabbt utan nödvändig manuell kontroll eller intervention av mellanhänder eller notarier.

Ett trace:original dokument är en ny typ av enkel textbaserad informationsbärare i ett Yaml-format. Textformatet är UTF-8 för att vara enkelt och kunna långtidsbevaras samt kunna läsas och öppnas med de flesta tillgängliga applikationer. Dokumentet i sig är också en kryptografiskt blockkedjad struktur där varje nytt tillägg i dokumentet skyddas med ett kryptografiskt sigill som också loggas i den publika liggaren för att göra innehållet i sigillet omöjligt att manipulera och samtidigt validera som korrekt.

Den publika liggaren är även den textbaserad och kopieras till alla noder. Liggaren publiceras på ett antal publika platser som Github, uppsatta publika servrar på AWS m.m.

Liggaren delas upp i Block som är kryptografiskt länkade med varandra, varje block tidsstämplas med hjälp en länkad tidsstämpling där publiceringar görs i andra block-kedjor som Bitcoin och Ethereum (se time:beat och publicering Github: https://github.com/traceoriginal).

För att få djupare förståelse för systemets funktion kontakta Enigio.

Group 2.png
Enkelt för alla

Det är kostnadsfritt att äga, hantera och validera ett trace:original dokument. Det enda som kostar är att skapa nya digitala original, all hantering och ägande efter det är kostnadsfritt.

Kontakta Enigio om ni som företag är intresserade av att kunna skapa, hantera och spara era egna digitala original.

SERVICES
bottom of page